تقلید جوانان مسلم از غرب

تقلید جوانان مسلم از غرب

در صورت اینکه انگیزه آنان حکایت از غرب در نحوه لباس و برش موهای آنان باشد این اعمال جائز نمی باشد، زیرا که قصد آنها حکایت از اهل کفر بوده اما اگر قصد حکایت نداشته باشند پس این اعمال بلااشکال می باشد.