تجدید استخاره

تجدید استخاره

تجدید استخاره از جهتی که مقرون به زمان نیست، جائز می باشد.