حکم تنبیه برادر کوچکتر

تنبیه برادر کوچکتر

این عمل مخالف اخلاق و ادب رفیع اسلامی است که مبنی بر عطف و محبت متقابل بین افراد خانواده است.