قسم به نرفتن مساجد

قسم به نرفتن به مسجد

در عنوان سوگند تفاوت وجود دارد که گاهی مورد آن عدم ورود به مسجد موردی بوده و در اینصورت حلف و سوگند مخالف شرع بوده و صحیح نمی باشد و گاهی قسم او بر عدم ورود به مسجد، منعیتی بوده و در اینصورت اگر مخالفت کند، موجب ترتب کفاره نقض قسم می گردد.