النکاح

آیا با بودن سن سی سال به بالا، اذن ولی (پدر ، جد) برای ازدواج لازم است یا خیر؟

تا زمانی که زن باکره می باشد، تمتع به آن بدون اذن ولی (پدر ، جد) جائز نمی باشد، مگر آنکه عقد دائم باشد، پس در این صورت اقوی این است که ازدواج باکره با عقد دائم بدون اذن ولی جائز می باشد.