گرفتن دست زن در حال سقوط

گرفتن دست زن در حال سقوط

شارع مقدس حکم بوجوب حفظ جان نموده است زیرا که حفظ جان مقدّم از مفسده لمس زن أجنبیه است.