عدم الزام زوج به پوشش اسلامی زوجه

عدم الزام زوج به پوشش اسلامی زوجه

وظیفه زوج به امر به معروف و نهی از منکر منحصر است نه بیشتر از آن.