امکانیت جمع بین بعضی از اخبار و آیات

امکانیت جمع بین بعضی از اخبار و آیات

در صورت صحت اسناد روایت مذکور به معصوم (ع)، شدت حاصل جنسی به صورت استعداد می باشد اما آیه کریمه حاکم به ارشاد است به اراده الهی تکوینی در اصل خلقت و ایجاد و آنچه در علم ازلی الهی مقدر است، همان است که قابل تغییر و تحول نیست.