اظهار زینت زن به غلام

اظهار زینت زن به غلام

تملک غلام جائز است اما نمایان نمودن آنچه که در شرع مباح نمی باشد در مقابل او حرام و جائز نمی باشد.