نبودن اذن ولی در ازدواج باکره

نبودن اذن ولی در ازدواج باکره

بر فرض مذکور بر باکره واجب است امر خود را در حضور حاکم شرع طرح کند، زیرا که فقیه ولی غایب می باشد.