حکم منع حمل

حکم منع حمل

عزل نمودن جائز نمی باشد مگر به رضایت زوجه بوده باشد.