ازدواج با خویشاوندان

ازدواج با خویشاوندان

بله، کراهت ازدواج خویشاوندان در بعضی از روایات وارد شده است.