استفاده از تزریقات منع حمل

استفاده از تزریقات منع حمل

منع حمل برای مدت معین بلامانع می باشد مگر اینکه به صورت دائم و مستمر باشد، در این صورت احتیاط در ترک آن می باشد.