مزاح زوج در ملأ عام

مزاح نمودن زوج و زوجه در ملأ عام چه حکمی دارد؟

در صورتی که مزاح بین زوجین موجب هیجان دیگران گردد، جائز نمی باشد، اگر چه اولویت در تجلیل نفس و تکریم خود از انجام اینگونه اعمال در ملأ عام است.