نام گذاری کودکان به نام های غربی

نام گذاری کودکان به نام های غربی

بهتر است نامهای کودکان مؤمن را به اسامی که دلالت بر عبودیت داشته باشد و همچنین اسامی اهل بیت (ع) نامگذاری نمایند.