تعدد وکلاء از زوجین

تعدد وکلاء از زوجین

تعدد وکلاء در عقد ازدواج جائز می باشد، بصورتیکه زوج وکیلی داشته باشد و زوجه وکیل دیگری، بنحوی که وکیل زوجه به وکیل زوج بگوید «زوجت موکلک فلان... موکلتی فلانة بمهرکذا ...» و متقابلاً وکیل زوج بگوید «قبلت» و همچنین شخص واحد در هر دو طرف عقد اگر چه همان زوج باشد، اما بنابر احتیاط استحبابی، عدم اقدام زوج بر انشاء دو طرف عقد می باشد.