تصرف زوجه در اموال زوج

تصرف زوجه در اموال زوج

اگر مخارج زندگی زائد بر مالی باشد که برای زوجه مقرر نموده شده، در اینصورت تصرف در اموال احتیاج به اذن زوج می باشد.