ارتکاب زوجه به زنا

در صورت ملاحظه ارتکاب زوجه (زنا)، آیا واجب است بر زوج که زوجه را به هلاکت یا قتل برساند؟

اجرای قتل (زوجه زانیه) به واسطه زوج حرام می باشد، لکن این امر تابع حکم حاکم شرع می باشد که اگر هر شروط در آن فراهم گردند، موجب حکم به رجم زوجه داده می شود.