نیابت در امور خیر

نیابت در امور خیر

چنین اعمالی از امور مستحبه می باشد، زیرا موجب مشارکت دیگران در ثواب و افزایش فضیلت می گردد.