فروش اعضاء به غیر

فروش اعضاء بدن شخص زنده و یا غیر زنده مانند (کبد، کلیه و ...) جائز است یا خیر؟

فروش اعضاء شخص زنده به غیر چه شخص دوم زنده باشد و چه زنده نباشد، جائز نمی باشد مگر اینکه در نقل عضو مصلحت نوعی باشد پس در این صورت جائز می باشد.