کالبد شکافی متوفی

کالبد شکافی و جراحی شخص متوفی از نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟

اگر کالبد شکافی جهت شناسایی و پیدا نمودن قاتل باشد اشکالی ندارد ، در غیر این صورت مورد اشکال می باشد.