لفظ آمین بعد از قرائت فاتحه

لفظ آمین بعد از قرائت فاتحه

لفظ آمین در خاتمه قرائت فاتحه نماز از رسول اکرم(ص) صادر نشده است.