حکم اذان صدا و سیما

حکم اذان صدا و سیما

بله، در صورتی که موجب اطمینان به داخل شدن در وقت نماید، کفایت می نماید.