اذان و اقامه

اذان و اقامه

تفاوت میان مؤذن مرد و زن در این است که مرد قادر به بالا بردن صدای خود می باشد ولی بانوان بمقداری صدای خود را بالا ببرند که موجب شنیدن أجانب نباشد.