دوران امر بین ایستادن با پاهای مصنوعی و نشستن بدون پای مصنوعی

دوران امر بین ایستادن با پاهای مصنوعی و نشستن بدون پای مصنوعی

بازگشت این امر به حال خود شخص می باشد که اگر شخص قدرت بر ایستادن با پای مصنوعی داشته باشد، در این صورت ایستادن در نماز مقدم است اما اگر قدرت بر ایستادن را نداشته باشد، حکم آن به بدل که نشستن است تبدیل می شود.