تکلیف به ارسال سلام

تکلیف به ارسال سلام

اگر شخصی را به نحو امانت ملزم به ارسال سلام نماید و نایب هم قبول کند، در این صورت ارسال سلام واجب می باشد.