حکم اشتباه مکرر در نماز

حکم اشتباه مکرر در نماز

بر این اشخاص واجب است که به قدر امکان نماز بخوانند، گویا که اسر میسور به واسطه مأثور ساقط نمی شود و خداوند متعال تکلیف را به قدر ظرفیت انسانهای مؤمن قرار داده است.