قرائت قرآن از کتاب عزیز در نماز

قرائت قرآن از کتاب عزیز در نماز

قرائت قرآن از راه کتاب جائز است، اگرچه شخص حافظ قرآن باشد زیرا که این قرائت موجب فعل کثیر در نماز نمی شود.