حکم منع اذان مساجد

حکم منع اذان مساجد

از آن جهت که اعلان اذان از شعائر الهی می باشد که موجب حرکت دادن مسلمانان به سوی ندای حق و فرائض و مشمولیت ثواب و برکت می گردد، منع این ندای الهی جائز نمی باشد.