نیت

نیت صلاة

نماز را به وجه رجاء به آنچه که در علم الهی ثابت است می آورد.