قرآن خواندن بانوان

قرآن خواندن بانوان

تلاوت قرآن برای بانوان در حضور نامحرم اگر مستلزم هیجان نگردد، اشکالی ندارد.