حکم اقتداء زنان در طبقه دوم مسجد

حکم اقتداء زنان در طبقه دوم مسجد

در صورت صدق اتصال به صف جماعت، اقتداء کردن به امام جماعت از طبقه دوم اشکال ندارد.