تشخیص هلال عید فطر

تشخیص هلال عید فطر

تشخیص هلال عید فطر مقرون به رویت بصری خود شخص و یا خبر دادن دو شاهد عادل و یا حاکم شرع می باشد، اما اگر اختلافی مابین فقها پیش بیاید در این صورت بازگشت مردم به اطمینان خود می باشد زیرا که مشاهدات هلال عید فطر از موضوعات است نه از احکام شرعی.