جنب شدن در وقتی که امکان طهارت نباشد

جنب شدن در وقتی که امکان طهارت نباشد

اگر با غرض علم به عدم قدرت بر غسل و یا تیمم جنب شود ، حکم این شخص قضا و کفاره می باشد اما اگر علم به ضیق وقت نداشته باشد در این صورت بر او قضا واجب است نه کفاره.