قرائت بسملة در ظرف ذبح

قرائت بسملة ظرف ذبح

بله، واجب است که «بسمله» در ظرف ذبح نمودن به لفظ عربی باشد.