شرط بلوغ و ذکوریت در ذبح

شرطیت بلوغ و ذکوریت در ذبح

آنچه که در ذبح نمودن شرط است، اسلام است، نه بلوغ و نه ذکوریت.