بریدن تمام سر حیوان

بریدن تمام سر حیوان

بله جائز می باشد اگر چه احتیاط در ترک آن می باشد.