ذبح نمودن به غیر متعلق بسمله

ذبح نمودن به غیر متعلق بسمله

اطلاق مسمی به عنوان کلی که منطبق بر مرغ و گوسفند می شود کفایت می نماید، اما در صورتیکه قصد شخص در ظرف ذبح نمودن مخصوص مرغ باشد، به این وجه که اگر غیر از آن باشد قصد نمی نماید ذبح او باطل می باشد.