شرطیت نیت در غسل تنجس

شرطیت نیت در غسل تنجس

در تطهیر و ازائه نجاست، عقد نیت شرط نمی باشد بلکه اگر نیت نماید موجب استحقاق ثواب می گردد.