حضانت

حکم حضانت مادر در صورت مبتلا شدن به بیماری

در صورت مبتلا شدن مادر به بیماری های مسری و واگیر دار، چون موجب ضرر به فرزند می شود، در این صورت حکم حضانت از وی ساقط می گردد.