تسخیر اجنه

تسخیر اجنّه برای حل مشکلات مؤمنان جائز می باشد؟

تسخیر اجنه مجرد ادعایی می باشد که برانگیختگان این راه و روش از راه رام نمودن نفس خود به اجرا در می آورند با اینکه عمل حقیقت واقعیه ندارد.

آیا احضار ارواح از نظر معظم له جائز است؟

احضار ارواح از نظر علمی ثابت نشده است، آنچه که محقق شده تصوری از قوای واهمه شخصی است.