حکم خرید مجسمه حیوانات

حکم خرید و فروش مجسمه حیوانات از نظر حضرتعالی چیست؟

خرید مجسمه حیوانات و قرار دادن آنها در قفسه های منازل به منظور زینت، بلامانع است. اگر چه اُولی این است که استفاده از آنها بصورت ناقص باشد.