حکم صنعت ادوات موسیقی

آیا صنعت ادوات موسیقی برای کودکان جائز است؟

ادوات موسیقی اگر از ادوات معروف نزد اهل فسق نباشد، تعامل در خرید و فروش بلامانع می باشد.