حکم سود حاصل از مواد مخدر

حکم سود حاصل از مواد مخدر

آنچه که موجب ضرر و زیان به مسلمانان می گردد استفاده از آن و همچنین اقدام به خرید و فروش و دیگر تغلبات در آن جائز نمی باشد.