تعامل بر متنجسات

تعامل بر متنجسات

معامله بر متنجس اگر حامل عین نجاست نباشد جائز می باشد.