حکم اعتقاد به طالع بینی

آیا اعتقاد به طالع بینی جائز است؟

طالع بینی از اعتقادات اسلامی نمی باشد و ترتیب اثر هم بر آن جائز نمی باشد.