حکم تعلیم شعبده بازی

حکم تعلیم و تعلم شعبده بازی و همچنین مشاهده آن چیست؟

تعلیم وتعلم و عمل به آن جایز نمی باشد و همچنین اولویت در ترک مشاهده آن می باشد.