حکم تصاویر حیوانات

تصاویر حیوانات و انسانها و بافت آنها بر روی پیراهن چه صورتی دارد؟

بافت صورت حیوان و یا انسان جایر نمی باشد، اما اگر سبب نمایان گشتن شخص در خارج شود، در اینصورت احتیاط در ترک آن می باشد. اگر چه اُولی در ترک تمام فرعهای سابقه است.