اعلام امور مفقوده در مساجد

اعلام امور مفقوده در مساجد

اظهار موارد فوق الذکر در مساجد صحیح نمی باشد، زیرا که مساجد مختص اقامه نماز و عبادت می باشد.