برقراری مجالس عروسی در مساجد

برقراری مجالس عروسی در مساجد

استفاده از مساجد جهت برپا نمودن مجالس عروسی از آن جهت که موجب هتک و اهانت می گردد، جائز نمی باشد.